Buksal

29 tekstów – auto­rem jest Buk­sal.

Cza­sem w biegu po codzien­ność trze­ba się zat­rzy­mać, przyj­rzeć włas­ne­mu ser­cu, od­ko­pać uk­ry­te w nim skar­by i przy­pom­nieć mu, jak moc­no pot­ra­fi kochać. 

myśl dnia z 12 października 2014 roku
zebrała 120 fiszek • 22 maja 2014, 01:01

Moja Ty

By­wa, że mil­czę, kiedy jes­teś za blisko
tak blis­ko, że czuję cię całą
jak­byś we mnie rosła
do­tykiem, pie­szczotą i słowem
by­wa, że czuję niepokój o te dni,
które gdzieś nam umknęły
w geście bez­sennej nocy
by­wa, że bolą mnie świty
gdy jes­teś za daleko
spłoszo­na ciszą wieczoru...

bądź mi na ser­cu melodią
co by­wa, jest i będzie
na zaw­sze moja... 

wiersz
zebrał 171 fiszek • 7 lutego 2014, 22:03

Piękna ko­bieta pot­ra­fi wyrzeźbić męskie ser­ce, choćby spoj­rze­niem :) 

myśl
zebrała 208 fiszek • 20 lipca 2013, 00:57

Wrażli­wość i sub­telność ko­biecej duszy jest jak dro­gocen­ny ka­mień, choćby uwie­szo­ny u szyi, za­miast ciążyć, spra­wia, że la­tasz :) 

myśl
zebrała 212 fiszek • 10 lipca 2013, 19:15

Naj­bar­dziej zmęcze­ni życiem są ci, którzy nie mają w nim celu. 

myśl
zebrała 192 fiszki • 3 lipca 2013, 01:37

Nig­dy szczęście nie jest tak piękne, jak wte­dy, gdy zbliżamy się doń małymi krokami. 

myśl dnia z 22 listopada 2014 roku
zebrała 193 fiszki • 22 czerwca 2013, 01:34

Niezas­po­kojo­ne żądze pro­wadzą do niewyczer­pa­nej chciwości. 

myśl
zebrała 162 fiszki • 8 czerwca 2013, 22:04

Chcesz ko­goś za­cieka­wić sobą, zain­te­resuj się nim . 

myśl
zebrała 151 fiszek • 27 maja 2013, 23:16

Nie war­to tra­cić z oczu te­go, co ser­cu jest bliskie. 

myśl
zebrała 150 fiszek • 29 marca 2013, 01:18

Łat­wiej mi iść, od kiedy Bóg dot­rzy­muje mi kroku. 

myśl
zebrała 131 fiszek • 16 marca 2013, 01:39

Buksal

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Buksal

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2014, 07:29.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nigdy szczęście nie jest [...]

20 listopada 2014, 04:29Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nigdy szczęście nie jest [...]

14 października 2014, 01:42Sunelli sko­men­to­wał tek­st Czasem w biegu po [...]

13 października 2014, 21:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem w biegu po [...]

12 października 2014, 21:42Jerryk sko­men­to­wał tek­st Czasem w biegu po [...]

12 października 2014, 16:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem w biegu po [...]

12 września 2014, 00:31A.Pech sko­men­to­wał tek­st Czasem w biegu po [...]

17 sierpnia 2014, 21:04skrobek sko­men­to­wał tek­st Czasem w biegu po [...]